Zasady przetwarzania danych osobowych w LUXDOOR Marcin Kobryn

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest firma Luxdoor Marcin Kobryn z siedzibą w Kielcach (25-709), przy ul. Mielczarskiego 55.

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować w sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych?

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy się kontaktować z administratorem danych pod adresem e-mail biuro@luxdoor.eu lub drogą pocztową na adres siedziby spółki.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach:

 • udzielenie odpowiedzi na zapytanie – jeżeli wypełniają Państwo formularz kontaktowy, wysyłają do nas wiadomość e-mail lub podają dane kontaktowe drogą telefoniczną, przetwarzamy dane w celu kontaktu z Państwem i odpowiedzi na ewentualne zapytania lub załatwienia sprawy;
 • zawarcie i wykonanie umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;
 • w innych celach wskazanych w treści dobrowolnie udzielonej zgody np. dotyczącej otrzymywania drogą elektroniczną informacji handlowych i innych informacji dotyczących prowadzonej przez nas działalności, jak również udziału w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • wypełnianie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym marketingu bezpośredniego własnych usług;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. wystawienia faktury, wykonania obowiązków podatkowych.

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu.

Jak długo będą przetwarzane Państwa dane osobowe?

Czas przetwarzania przez nas danych osobowych:

 • w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy – przez czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych;
 • w przypadku przetwarzania danych w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, jeżeli nie doszło do zawarcia umowy – przez czas trwania negocjacji oraz po ich zakończeniu przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych;
 • w przypadku przetwarzania danych jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie – dane będą usuwane po upływie 6 miesięcy od udzielenia odpowiedzi na pytanie/ostatniego kontaktu z potencjalnym klientem;
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody – dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody;
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora – przez czas istnienia prawnie uzasadnionego interesu lub do czasu uwzględnienia wniesionego przez Państwa sprzeciwu;
 • w przypadku przetwarzania danych w procesie rekrutacji – dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji; w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych – do czasu cofnięcia tej zgody, nie dłużej niż przez okres 5 lat.

Czy podanie nam danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy, przeprowadzenia procesu rekrutacji, uzyskania odpowiedzi na przesłane zapytanie lub załatwienia sprawy; podanie określonych danych osobowych może być obligatoryjne, jeżeli wynika to z przepisów rachunkowych oraz podatkowych.

Jakim odbiorcom będą przekazywane Państwa dane osobowe?

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty biorące udział w realizacji zadania inwestycyjnego, którego dotyczy zawarta z Państwem umowa (jeżeli ma to zastosowanie), podmioty z którymi administrator danych osobowych zawarł umowy o powierzenie przetwarzania danych w zakresie usług informatycznych, księgowych, ochroniarskich, konsultingowych bhp oraz podmioty wspierające administratora w wykonywaniu umów i świadczeniu usług.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Jakie przysługują Państwu uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?

Posiadają Państwo następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo sprostowania danych osobowych (jeżeli przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe lub niekompletne),
 • prawo usunięcia danych osobowych (jeżeli dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane lub gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem oraz w innych przypadkach wskazanych w art. 17 RODO),
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO),
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (jeżeli są one przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą),
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody); w celu cofnięcia zgody należy wysłać e-mail na adres biuro@luxdoor.eu.
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiadającego mu organu, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w szczególności przepisy RODO.